Csőke és Társa Konzulens Iroda


3508 Miskolc, Tábortűz u. 9.
Fax: 46/560-354
Mobil: 30/950-8461, 30/978-5895
E-mail: csokevam@csokevam.hu

Vám

Vámszempontú rendszer-felülvizsgálat (audit)

A Vámhatóság különböző szintű szervei a napi vámkezeléseket követően is ellenőrzik a gazdálkodók import és export áruforgalmát. A vizsgált időszak a csatlakozás előtti időszakra vonatkozóan öt év, a csatlakozást követő vámkezelések esetében három év. Cégünk ez irányú szolgáltatása egy „komplex vámszakmai önellenőrzést” tartalmaz ugyanazon ellenőrzési szempontok és módszerek alapján, ahogyan a Vámhatóság ellenőrző szervei is dolgoznak.

E módszerrel többek között ellenőrizhető:

 • Megtörtént-e minden beérkezett küldemény vámkezelése, valamint azok a végleges pénzügyi bizonylat adatai alapján kerültek-e bevallásra,
 • A vámkezelések során hogyan érvényesültek a külkereskedelmi szerződésekben foglalt megállapodások,
 • A vámeljárásokban hogyan alkalmazták a vámérték, a fuvarköltség, a származási szabályok, és a tarifális szabályokra vonatkozó előírásokat,
 • Vámkezeléshez kapcsolódó okmányok hiánytalanul megtalálhatóak-e,

Az ellenőrzés a megrendelő, valamint a cég egyéni adottságainak megfelelően lehet:

 • csak egy témakört érintő (pl.: folyószámla, fuvarköltség, környezetvédelmi termékdíj, származás) vizsgálat,
 • egy adott időszakot érintő részleges vagy teljes ellenőrzés, vagy
 • minden területre és teljes ellenőrzési időszakra kiterjedő részletes vizsgálat.

A vizsgálat lezárását követően egy részletes - minden ellenőrzött témakörre kiterjedő - jegyzőkönyvben rögzítjük megállapításainkat, a hibás tételeket és eljárásokat, valamint az azokra teendő intézkedéseket.


Vámhatósági utólagos ellenőrzések kapcsán cégképviselet ellátása

A vámhatóság által végzett utólagos ellenőrzés a vámfizetésre kötelezett szervezet vámellenőrzés alá eső külkereskedelmi tevékenységére irányuló teljes körű felülvizsgálat, amelynek célja annak megállapítása, hogy a vámfizetésre kötelezett a vám-és adóigazgatási eljárásban vele szemben támasztott követelményeknek eleget tett-e.

Az utólagos ellenőrzés kiterjed különösen az alábbiak megállapítására:

 • a vámérték (ügyleti érték) kimunkálása,
 • az áruk tarifális besorolása,
 • a származási szabályok alkalmazása,
 • a vámkedvezmény, vagy vámmentesség igénybevételének jogszerűsége.

Teljes körű felülvizsgálattal állunk szemben, a pénzügyi, könyvelési adatok tételes összevetését tudja elvégezni a vámhatóság az adott korábbi vámkezelés alkalmával az árunyilatkozathoz benyújtott okmányokkal.

Magyarázatot, tájékoztatást, tényállás tisztázását csak és kizárólag erre feljogosított olyan személy adhat az ellenőrzött részéről, aki vámszakmai szempontból átfogóan (több év többszörösen változó vámjogszabályi időszakát komplex módon áttekintve!) képes objektív megállapításokat tenni, speciális vámjogi kérdéseket tisztázni, adott esetben vámszakértői tevékenységet kifejtve az ellenőrzést végző vámhatóságot szakmai érvekkel meggyőzni.

Az előzőekben írtak teljesülése, illetőleg teljesítése véleményünk szerint csak speciális vámszakmai képviselet keretein belül képzelhető el.

Ilyen irányú szakmai tapasztalattal, vámszakmai ismertséggel a tapasztalatok szerint jól menedzselhető egy-egy utólagos ellenőrzés, melynek befejeztével a felek korrekt, objektív végeredményről tudnak beszámolni.


Engedélyezett gazdálkodó (Authorised Economic Operator) AEO

Az Egyesült Államokban 2001-ben végrehajtott terrorcselekményeket követően az USA kidolgozott egy partnerségi programot (un. C-TPAT), amely során a gazdasági szereplőkkel együttműködnek a terrorizmus ellen. A program célja, hogy az ellátási lánc minél nagyobb biztonságának elérésével kiszűrjék azokat a szállítmányokat, amelyek az USA-ra nézve veszélyesek lehetnek.

Az USA-nak a nemzetközi áruforgalom biztonságának növelése érdekében tett intézkedése arra ösztönözte a világ többi államát, hogy a biztonsági intézkedéseit újragondolja. Ezen kezdeményezést a Vámigazgatások Világszervezete (VVSZ) fogta össze azzal a céllal, hogy minden országban azonos, de legalábbis hasonló intézkedések történjenek az áruforgalom biztonságának növelése érdekében. A keretrendszert az EU tagállamai is elfogadták, és annak figyelembe vételével dolgozták ki az engedélyezett gazdálkodóra vonatkozó szabályokat, melyek 2008. január 1-től életbe léptek.

Az engedélyezett gazdálkodó státusznak a nemzetközi gazdasági életre nagy hatása van, az AEO-tanúsítvánnyal rendelkezők az új üzleti partnerek kiválasztásakor előnyben részesülhetnek.

A vámhatóságok bármely, a Közösségben letelepedett gazdasági szereplőnek kérelemre megadhatják az engedélyezett gazdálkodó státuszt. Ennek az alábbi formái vannak:

 1. AEO-tanúsítvány „Vámjogi egyszerűsítések”.
 2. AEO-tanúsítvány „Biztonság és védelem”.
 3. AEO-tanúsítvány „Vámjogi egyszerűsítések/Biztonság és védelem”.

Az engedélyezett gazdálkodó státuszt az EU összes tagállamának vámhatóságai elismerik, tehát a Magyarországon kiadott engedély valamennyi tagállamban érvényes.

Az AEO-tanúsítványt a Közösségben letelepedett gazdasági szereplő akkor kaphatja meg, ha teljesíti az alábbi feltételeket:

 1. A vámjogszabályok betartása tekintetében megfelelő előélettel rendelkezik.
 2. A kereskedelmi és – adott esetben – szállítási nyilvántartások vezetésének kielégítő színvonalú rendszerével rendelkezik, amely lehetővé teszi a megfelelő vámellenőrzést.
 3. Igazolt fizetőképesség
 4. Megfelelő biztonsági standardok megléte

E rendkívül szigorú feltételeknek teljesítéséhez, a magas színvonalú szakmai követelményeknek való megfeleléshez nyújt Irodánk teljes körű segítséget.


Vám és Pénzügyőrség honlapja

©2008 fps webügynökség